Înscrierea în clasa pregătitoare

Conform Proiectului Planului de şcolarizare realizat în urma recensământului copiilor, pentru anul şcolar 2023 -2024 am solicitat 3 clase PREGĂTITOARE . Şcoala are cadre calificate la nivelul cerinţelor, precum și condiţiile necesare şi baza materială corespunzătoare desfăşurării unui învăţământ de calitate. În anul școlar 2023-2024 vor prelua clasa pregătitoare doamnele învățătoare Anișoara NEMEȘ și Daliana FURNEA. În cazul realizării celei de a treia clase, învățătoarea care o va prelua va fi numită în luna septembrie.

Număr de locuri disponibile: 75

La cererea părinților, există posibilitatea organizării programului Școala după școală.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE: 3 – 18 mai 2023 (prima etapă) – de luni până joi între orele 8-18, vineri între orele 8-17. După ora 16 e necesară programarea telefonică – 0265446551.

Actele necesare la înscrierea în clasa pregătitoare:

  • cerere tip de înscriere (se completează la secretariat în momentul înscrierii);
  • certificat de naştere elev copie şi original;
  • carte de identitate părinţi copie; (+sentința de divorț, dacă e cazul)
  • recomandare de la grădiniță pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și au frecventat grădinița
  • rezultatul evaluării psihosomatice, dacă este cazul (pentru elevii care nu au frecventat grădinița sau pentru cei care s-au întors din străinătate)

Detalii referitoare la înscrierea copiilor se găsesc în Ordinul M.E. nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 și a Calendarului înscrierii și pe www.edums.ro la secțiunea „Înscrierea în învățământul primar”

ANEXA nr. 2 la ordinul ME nr. 3445/17.03.2022 – calendarul înscrierii

Anexa nr 1 la ordinul ME nr. 3445/17.03.2022 – metodologia de înscriere

Cap. II Condiții de înscriere în învățământul primar
Art. 5 (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.
(2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.
Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

Art. 7. – (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin. (1), se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar. (CENTRUL  DE  EVALUARE PSIHOSOMATICĂ  ÎN  TÂRNĂVENI – Școala Gimnazială „Traian” , str. Republicii, nr 92, tel 0265446317)

Art. 10 (1) In situatia în care într-o unitate de învățământ numarul cererilor de inscriere primite de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai maredecat numarul de locuri libere definit conform art. 10 alin.(3), se aplica criterii de departajare generale si specifice, stabilite in conformitate cu prevederile metodologiei.
(2) Criteriile generale de departajare care se aplica in situatia prevazuta la alin. (1) sunturmatoarele:
 a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului; b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copiluluicare provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileazasituatiei copilului orfan de ambii parinti; c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte; d) existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/iinmatriculate in unitatea de invatamantrespectiva.

Cap. V Procedura de înscriere în învățământul primar
Art.13. (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative.
(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația
menționată la art. 6 alin. (1).
(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte.

Circumscripţia şcolară:

Cart. 1 Dec. 1918: Bl. 46 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N/A, O/1, O/2, O/3, O/4, O/5, O/6, P/1, P/2, R 1, S/1, S/2, S/3
str. 1 Dec 1918 – casele şi blocurile (inclusiv ANL)
Aleea Gării bl. 1A, B, C, D, E, F, G, H, I, J; 3 A, 3 B, 3 C, 3 D
Cart. Frumoasa, Bl. 12 A-M
Cart. Nicolae Bălcescu Bl. E, H, I, J
Cart. Şoimilor Bl. 53 A → G
Str. Viitorului, Bl. 13 A, B, C,D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P
Cart. Victoriei Bl. 25 A → O
Cart. Tineretului, Bl. 6 A, B, Bl. 8 A, B, C
Cart. George Enescu Bl. 9, 7, Bl. I-III, A, B
Cart. Industriei Bl. 2 A, B, C, G
str. 8 Martie
str. Albinei
str. Aviaţiei
str. Bazinului
str. Bradului
str. Frumoasa
str. George Coşbuc
str. Industriei
str. Lebedei
str. Morii
str. Păltiniş
str. Petru Maior
str. Pomilor
str. Pompelor
str. Pompierilor
str. Râului
str. Republicii
str. Rozelor
str. Salcâmilor
str. Târnavei
str. Tineretului
str. Victor Babeş
str. Victoriei
str. Viitorului
Sat. Cuştelnic