CRITERII pentru ACORDAREA BURSELOR ȘCOLARE

Vă aducem la cunoștință prevederile OMECTS nr. 5576/2011 si OMECTS nr. 3479/2012 privind acordarea burselor școlare, conform cărora perioada de depunere a dosarelor pentru bursă, la dirigintele clasei, este 13.09.2021 – 24.09.2021. Dosarele depuse după data de 24.09.2021 vor fi respinse deoarece conform legii acestea trebuiesc depuse în primele 10 zile, lucrătoare, ale fiecărui semestru (art.15 OMECTS 5576/2011).

Burse de performanță –se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MEN;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEN.

Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate va fi actualizată şi va fi făcută publică de MEN, anual, până la data de 1 octombrie.

•Burse de merit – se acordă elevilor care:

a)  au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior,

b)  au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naționale organizate de MEN;

c)   au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice,cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiințific, de nivel național, organizate de MEN. Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial

Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația şcolară a elevilor.

• Burse de studiu se acordă începând cu semestrul I pentru elevii claselor a  VI-a, a VII-a, a VIII-a şi a XII-a.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu net pe membru de familie pe ultimele 3 luni ( IUNIE, IULIE, AUGUST 2021) cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1386  ron) și care îndeplinesc simultan conditiile: au media semestrială peste 7.00, nota 10 la purtare în anul școlar anterior. 

•Burse de venituri mici se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net pe membru de familie mai mic de 686 ron (calculate pe ultimele 12 luni: SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020, IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST  2021 și care nu detin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare și de ses, si de 40 000 mp, în zonele montane și au promovat anul școlar 2020-2021, au nota 10 la purtare.

• Burse de orfani se acordă elevilor orfani de un părinte sau de ambii părinți și care au promovat anul școlar 2020-2021, au nota 10 la purtare.

Burse medicale se acordă elevilor bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică si care au promovat anul școlar 2020-2021, au nota 10 la purtare .

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.

Burse de ajutor social ocazional se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net pe membru de familie mai mic sau egal cu 1373 ron (calculate pe ultimele 12 luni: SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020, IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST  2021 și care nu detin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare și de ses, si de 40 000 mp, în zonele montane și au promovat anul școlar 2020-2021, au nota 10 la purtare .

No

– Conform ordinului Nr. 5576 din 7 octombrie 2011, art. 18

     (1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

(2) Prin excepție de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanță sau burse de merit.

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

– Conform Legii nr.38/2019 bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Tip bursăSe poate cumula cu:  
Bursa studiu-bursa performanța -bursa merit
Bursa ajutor social-bursa performanta -bursa merit -bursa de studiu

-Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se stabilește anual  prin hotărâre a Guvernului.