BURSE ȘCOLARE 2023-2024

 Conform OME nr. 6238 din 08.09.2023 – Criterii generale acordare burse elevi

Perioadă de depunere  dosare – până în data de 06.10.2023

Documentele se pot depune online (a_iancu_tirnaveni@yahoo.com) sau la secretariatul unității de învățământ, de luni până vineri, între orele 12-15.

1. BURSE DE MERIT – Se acordă la gimnaziu pentru:

 1. minimum 30 % din elevii din fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situaţia în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinşi toţi elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde şi pe aceştia. Elevii din clasa a V-a beneficiari ai bursei de merit se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor şi se plătesc începând cu luna februarie.
 2. premianților (I, II sau III) la olimpiadele şcolare județene
 3. premianților (I) la concursurile şcolare/extrașcolare naţionale recunoscute și finanțate sau nefinanțate de M.E;
 4. premianților (medalii de aur) la campionatele naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice.

*Pot primi bursă de merit elevii care au promovat la toate materiile și au obţinut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul şcolar anterior.

Bursele de merit a) se acordă pe baza rezultatelor obţinute, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.

Pentru bursele de merit b) , c) și d) , copiile certificate ale diplomelor obținute la competiții trebuie depuse la școală, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. Aceste burse se acordă pe baza unei cereri.

! Extras de cont bancar și copie C.I titular cont ! dacă contul e diferit față de cel de anul trecut

2. BURSE SOCIALE  – ciclul primar și gimnazial

Se acordă: 

 1. elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 949 lei; 
 2. elevilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 3. elevilor din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 4. elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului (conf. anexei 1 din OMS 1306/1883/2016) , fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 5. elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

* Bursele sociale se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar, cu excepția lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate. 

* Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II sau cu bursa de merit.

Acte BURSĂ SOCIALĂ pentru elevi din familii monoparentale; elevi cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială;

 cerere;
 copie certificat naștere elev și CI pentru elevii care au peste 14 ani;
 după caz:

 • copie certificat deces părinte – pentru copiii orfani;
 • documente justificative pentru elevii abandonați asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială
 • sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți,
 • decizia instanței de menținere a stării de arest,
 • raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți etc

 copie extras cont și CI titular, doar dacă sunt schimbări de cont sau dacă elevul este la prima bursă

Acte BURSĂ SOCIALĂ pentru motive medicale

• cerere;
• copie certificat naștere elev sau CI pentru elevii care au peste 14 ani;
• certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei
• copie extras cont și CI titular, doar dacă sunt schimbări de cont sau dacă elevul este la prima bursă

Acte BURSĂ SOCIALĂ pentru elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile supuse impozitarii realizate de membrii familiei;

 cerere;
 copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori)
 declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit
 copie extras cont și CI titular, doar dacă sunt schimbări de cont sau dacă elevul este la prima bursă

3. Bursa de excelenţă olimpică I – gimnaziu

Se acordă elevilor care obțin premiile I, II, III și mențiune la:

 • olimpiadele școlare internaționale;
 • campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Bursa de excelenţă olimpică II – gimnaziu

Se acordă elevilor care obțin premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de ME.

Bursele de excelență se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.

Cuantumuri

Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei

Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei

Bursă de merit : 450 lei

Bursă socială: 300 lei

Bursă pentru mame minore : 700 lei

Bursă tehnologică: 300 lei

Plata burselor

 • Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.
 • Dacă data de 15 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.
 • Plata burselor atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, se face, la data de 15 noiembrie.