ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARELOR DE BURSĂ

Actele se predau diriginților până la data de 24 septembrie 2021

Bursa de performanță

Acte necesare pentru bursa de performanţă

 • Cerere tip şi copie după diploma de la olimpiadă/concursuri la care a participat elevul în cursul anului şcolar 2020-2021
 • Extras de cont bancar

Bursa de merit   art.8 alin.1. lit.a

 • Se completează un tabel nominal cu elevii clasei care au dreptul la bursa de merit ( peste 8.50 si a mediei la purtare 10 din anul scolar anterior ) de către dirigintele clasei, semnat de către elevi,
 • Extras de cont bancar

Bursa de merit   art.8 alin.1. lit.b,c

Acte necesare pentru bursa de merit

 • Cerere tip după diploma de la olimpiadă/concursuri la care a participat elevul în cursul anului şcolar 2020-2021;
 • Extras de cont bancar

Bursa de studiu (venit net lunar pe membru de familie <= 1386 RON)

Acte necesare pentru bursa de studiu:

 1. Cerere tip, cu mentiunea mediei generale( peste 7.00 si a mediei la purtare 10) din anul scolar anterior;
 2. Copii certificate de nastere pentru elevul care solicita bursa si pentru frati/surori
 3. Copii CI ceilalti membrii ai familiei ( parinti, tutori, frati/surori)
 4. Copie de pe certificatul de casatorie al parintilor; în cazurile elevilor aflati în îngrijirea unui singur parinte, se va prezenta copie de pe hotarârea de încredintare/adoptie  sau copie de pe certificatul de deces al celuilalt parinte;
 5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului ( IUNIE, IULIE, AUGUST 2021), (1386 lei /membru de familie) , inclusiv alocatia suplimentară pentru copii (dacă este cazul);

Ex: Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 3 luni (IUNIE, IULIE, AUGUST 2021);

 • Adeverinta eliberata de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 3 luni pentru parinti, tutori, frati/surori peste 18 ani
 • Declaratie pe propria raspundere a membrilor de familie, precum si cei cu varsta peste  18 ani care nu mai sunt scolarizati in nicio forma de invatamant, că nu au obtint venituri pe ultimele 3 luni;
 • Taloane de alocație (pentru elev și pentru frații/surorile acestuia) sau extras de cont bancar, din care să reiasă valoarea alocației din ultimele 3 luni;
 • Adeverinta de elev sau student pentru frati/surori dacă au beneficiat sau nu in ultimele 3 luni de bursa/ajutoare sociale si cuantumul acestora
 • Extras de cont bancar

•Bursa de venituri mici

Acte necesare pentru bursa de venituri mici:

 1. Cerere tip;
 2. Copii certificate de nastere pentru elevul care solicita bursa si pentru frati/surori
 3. Copii CI ceilalti membrii ai familiei ( parinti, tutori, frati/surori)
 4. Copie de pe certificatul de casatorie al parintilor; în cazurile elevilor aflati în îngrijirea unui singur parinte, se va prezenta copie de pe hotarârea de încredintare/adoptie  sau copie de pe certificatul de deces al celuilalt parinte;
 5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului ( septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2020, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august 2021), (686 lei /membru de familie)
 6. adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 12 luni ( de la membrii familiei ;
 7. alocația suplimentară pentru copii (dacă este cazul);
 • Declaratie pe propria raspundere a membrilor de familie, precum si cei cu varsta peste  18 ani care nu mai sunt scolarizati in nicio forma de invatamant, că nu au obtint venituri pe ultimele 12 luni
 • Adeverinta eliberata de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 12 luni (anul 2020 şi anul 2021) pentru parinti, tutori, frati/surori peste 18 ani

 • Adeverință de la Primărie din care sa reiasă că părintele nu deține terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare și de șes și de 40 000 mp, în zonele montane – pentru ambii părinți;

 1. Adeverinta de elev sau student pentru frati/surori daca au beneficiat sau nu in ultimele 12 luni de bursa/ajutoare sociale si cuantumul acestora
 2. Taloane de alocație (pentru elev și pentru frații acestuia) sau extras de cont bancar cu valoarea alocatiei din ultimele 12 luni;
 3. Extras de cont bancar

Bursa de orfani

Acte necesare pentru bursa de orfani:

 1. Copii certificate de nastere elev
 2. Copie certificate deces parinti
 3. Extras de cont bancar

Bursa medicală

Acte necesare pentru bursa medicală:

 1. Cerere tip;
 2. Copie certificate de nastere elev
 3. Certificat medical eliberat de medical specialist si avizat de medical de familie/ medical de la cabinetul scolar
 4. Extras de cont bancar

Bursa  de ajutor social ocazional (venit net lunar pe membru de familie <= 1386 RON)

–     aceleasi documente ca în cazul elevilor cu venituri mici.

No

 • Fiecare părinte precum și fratele/sora cu vârstă de peste 18 ani care lucrează sau care nu este elev (ă)/student(ă) vor solicita propria adeverintă de venit.

 • Pentru bursa de studiu veti atasa la dosar adeverinta de venit pe anul 2021.
 • Pentru bursa socială de venituri mici veti atașa la dosar adeverinte de venit pentru anii 2020 și 2021.

DOSARELE  INCOMPLETE  VOR  FI RESPINSE

PERIOADA  DE  DEPUNERE A DOSARELOR  PENTRU  BURSĂ: 13.09.2021 – 24.09.2021